ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

บทคัดย่อ: ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

Efficiency of Alvarado Score to Diagnosis of Acute Appendicitis Ao – luk Hospital Krabi Province

จุไรรัตน์ สงพะโยม พ.บ. Jurairat Songphayom M.D. นุชรีย์ ทองเจิม พย.ม. Nootcharee Thongjerm M.N.S. งานผู้ป่วยนอก Outpatient Department โรงพยาบาลอ่าวลึก Ao-luk Hospital

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ Alvarado score สถานที่ศึกษา : โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รูปแบบการวิจัย : วิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective descriptive study) กลุ่มตัวอย่าง : ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและให้การวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันที่โรงพยาบาลอ่าวลึก แล้วส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 จํานวน 146 คน วิธีการศึกษา : ศึกษาข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วย และคํานวณค่า Alvarado score โดยค่า Alvarado score ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ถือเป็นผลบวก เปรียบเทียบกับผลบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจาก การผ่าตัด ผลตรวจทางพยาธิ และการวินิจฉัยโรคครั้งสุดท้าย ผลการศึกษา : ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ 109 คน มีค่า Alvarado score ตั้งแต่ 7 – 10 ร้อยละ 77.1 ส่วนในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ มีค่า Alvarado score ตั้งแต่ 7 – 10 ร้อยละ 29.7 ค่า Alvarado score ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 มีค่าความไวร้อยละ 79.0 ความจําเพาะ ร้อยละ 69.0 การทํานายผลบวกร้อยละ 89.0 การทํานายผลลบร้อยละ 57.0 และค่า Likelihood ratio ร้อยละ 65.0 วิจารณ์และสรุป : ค่า Alvarado score ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 มีค่าความไว และการทํานายผลบวก ในระดับสูง ในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน และสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยที่มาด้วยปวดท้องน้อย ด้านขวา และสงสัยเป็นไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันได้

คําสําคัญ : ระบบคะแนน Alvarado score, ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial