Skip to content

งานกายภาพ

งานกายภาพ

ขั้นตอนการรับบริการงานกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยที่มารับการรักษาครั้งแรก

Step 1

ยื่นบัตรนัดประจำตัวผู้ป่วยที่ห้องบัตร

Step 2

เข้ารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน

Step 3

แพทย์ส่งผู้ป่วยมารักษาทางกายภาพบำบัด

Step 4

ผู้ป่วยรับการรักษาทางกายภาพบำบัด หรือรับบัตรนัดเพื่อรับบริการในวันถัดไป

ผู้ป่วยที่ได้รับบัตรนัด / กรณีแพทย์ส่งรักษาทางกายภาพบำบัด

Step 1

ยื่นบัตรนัดที่งานกายภาพบำบัด

Step 2

ซักประวัติ / ตรวจสัญณาณชีพ

Step 3

เข้ารับการรักษาทางกายภาพบำบัด

Step 4

รับใบนัดกายภาพบำบัดหรือสิ้นสุดการรักษา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial