Skip to content

งานห้องตรวจรักษา

วิสัยทัศน์

คนอ่าวลึกสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพได้คุณภาพภายในปี 2565

“คนอ่าวลึกสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพได้คุณภาพ”
ผู้ป่วยในกลุ่มที่ PCT กำหนด ปลอดภัย เพียงพอ  ผูกพัน สุขภาพดี มีความสุข ระบบส่งต่อ ระบบ D/C ระบบการดูแลระยะกลาง ระบบการดูแล palliative care

แผนการพัฒนาในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Patient                    Safety Goal ผู้ป่วยปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดระบบการนิเทศ/สอนงานพยาบาล/                     ลดอุปสรรคในการทำงาน พยาบาล/NA มีสมรรถนะเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตอบสนองปัจจัยการสร้างสุข มีจำนวนขั้นต่ำ FTE มีความผูกพัน มีการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนพฤติกรรมสุขภาพลดลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารค่าตอบแทนและค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยา ระบบควบคุมภายในการจ่ายค่าตอบแทนไม่มีข้อท้วงติงจากกรรมการ

จุดเน้น (1 ปี) ปะงบประมาณ 2562

 1. Patient Safety goal ในเรื่อง Acute coronary Syndrome Acute ischemic safe CPR Stroke
 2. การพยาบาลตาม Sepsis fast track
 3. การพยาบาล Intermedia care
 4. การพยาบาล HAD

แผนปฏิบัติการกลุ่มงานการพยาบาล ตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

ยุทธศาสตร์ที่ แผนงาน / โครงการ ตัวชี้วัด ระยะเวลา งบประมาณ
1.ความปลอดภัยของผู้ป่วยตาม Pertain Safety Goal ในกลุ่ม ACS,Stroke,Sepsis -ทบทวนแนวทาง Safety Goal พัฒนามาตรฐานวิชาชีพเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยตามแนวทาง Patient Safety ของกลุ่ม ACS, Stroke, Sepsis, triage และ DHF ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาล < 64 คน / ครั้ง 1.พยาบาลเข้าร่วม ร้อยละ 80 2.ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 3.พยาบาลมีความรู้และทักษะในการใช้แนวทางสำเร็จรูป ร้อยละ 80 4.มีการใช้กระบวนการพยาบาล มากกว่าร้อยละ 80 ตค.61 – กค.62 1.โครงการพัฒนาคุณภาพ HA 100,000 บาท 2.โครงการซ้อมแผนEOC 150,000 บาท
2.พัฒนาระบบการนิเทศและสอนงาน (Clinical Supervision) ในหน่วยงานเพื่อผลลัพธ์ความปลอดภัยผู้ป่วย 1.ประชุม 2P Safety รวม 1 ครั้ง 2.เชิญ RM ลงหน่วยงาน 1 ครั้ง 3.นำประเด็นความเสี่ยงมากำหนดหัวข้อนิเทศ 4.นิเทศทำความเข้าใจร่วมจามหัวข้อ 5.นิเทศก่อนดำเนินการ 1 ครั้ง 6.นิเทศ/ติดตามผลลัพธ์ร่วมกันของทีมบริหารการพยาบาล 5.Specific Competency ผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 90 ตค.61 – กค.62 โครงการนิเทศทางการพยาบาล 100,000 บาท
3.พัฒนาความสุข ความสมดุลตามแผนสร้างสุข ตามแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล ประจำปี 2562 ประเมิน Happinometer จัดทำแผนการสร้างสุข   6.เจ้าหน้าที่มีความสุข 8 มิติ มากกว่าร้อยละ 65 (ตัวชี้วัด 6,7,8,9,10,11,12,13) มค. – มีค.62 สวัสดิการ 20,000 บาท
4.พัฒนาระบบการควบคุมภายในด้านการเบิกค่าตอบแทนทุกฉบับให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ พัฒนาระบบการควบคุมภายในกลุ่มงานการพยาบาล 1.การจัด / เบิกค่าตอบแทนนอกเวลา 2.การลงชื่อปฏิบัติงาน 7.เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80 8.เจ้าหน้าที่พึงพอใจ มากกว่าร้อยละ 80 9.การตรวจสอบภายในพบความผิดพลาดเท่ากับ 0 10.การประเมินจริยธรรม มากกว่าร้อยละ 90 ตค.61 – กค.62 บูรณาในงานประจำ

โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานการพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาบาล  
พชอ.  
หัวหน้าพยาบาล  
ผู้สูงอายุ  
LR  
ยาเสพติด  
OR/วิสัญญีพยาบาล  
IPD หญิง  
IPD ชาย  
รองผู้ป่วยใน  
ER  
TB/IC  
สุขภาพจิต  
NCD  
ANC  
OPD  
นอก รพ.  
รพ.สต./สสอ.  
รองผู้ป่วยนอก  

แบ่งงานรับผิดชอบเป็น 16 งาน  มีเจ้าหน้าที่ 97 คน

จำนวน ข้อมูลบุคลากร การศึกษา
1.พยาบาลวิชาชีพ 56 คน พยาบาลอายุเฉลี่ย 48 ปี อายุงานเฉลี่ย 17 ปี ปริญญาโท 9 คน เฉพาะทาง 4 เดือน 29 คน
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 27 คน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 ปี  
3.เวรเปล 3 คน เวรเปล 6 เดือน  
4.จพ.โสตฯ 1 คน    
5.อื่น ๆ 10 คน    

ข้อมูลการศึกษา

อบรม 4 เดือน แผน คงขาด ปริญญาโทร แผน คงขาด
1.เวชปฏิบัติทั่วไป (รักษาโรค) 22 คน 100% 1.บริหารการพยาบาล 3 คน 3
2.การพยาบาลฉุกเฉิน 3 คน 8 5 2.การพยาบาลผู้ใหญ่ 4 คน 4
3.ICN  1 คน 1 3.จิตเวช  1 คน 1
4.การพยาบาลผู้สูงอายุ 1 คน 3 2 4.เวชปฏิบัติชุมชน  1 1
5.การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  1 คน 3 2 5.การพยาบาลโรคติดเชื้อ 1 1
6.การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  1 คน 1      
7.การพยาบาลประคับประคอง 1 คน 1      
8.บริหารการพยาบาล 1      
รวม   9  

แผนการจัดสรรบุคลากรทดแทน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 การวางแผน
1.พยาบาลลาออกจำนวน 2 คน ICN/จ่ายกลาง 2.ย้าย 1 คน จาก ER 3.บรรจุ 1 คน จาก Ward หญิง 1.ส่งไปอบรม ICN  1 คน 2.ขออัตรากำลังเพิ่ม 1 คน จากการบรรจุใหม่จาก รพ.สต.ทดแทน ER 3.ขอสนับสนุนการบรรจุที่เดิมให้ Ward หญิง จากจังหวัด พยาบาลจะไปบรรจุจำนวน 2 คน WARD ชาย 1 คน รพ.สต.บางเจริญ 1 คน 1การขอจ้างตาม FTE ของพยาบาลร่วมกับ HRD จำนวนปีละ 3 คน
1.การจัดตารางเวรตาม productivity 2.การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 3.การลงชื่อปฏิบัติงาน    
1.การบริหาร   -การจำแนกประเภท (พฤติกรรม    บริการ)   -การจัดอัตรากำลัง   -การใช้กระบวนการพยาบาล 2. การปฏิบัติการพยาบาล    -การประเมินผู้ป่วยตามแนวทางที่     PCT กำหนด   -การดูแลผู้ป่วยเสี่ยงสูง   -การ Discharge Plan     Happinometer มิต Happy body      Happy money      Happy Relax        
-การปฏิบัติการพยาบาลตามแนวทาง patient goal safety  

 

มาตรฐานวิชาชีพ

WI  การบริหารการพยาบาล จำนวน  4 เรื่อง

WI  การปฏิบัติการพยาบาล  จำนวน  20 เรื่อง

2.พัฒนาระบบการนิเทศทางการพยาบาล

   2.1  นิเทศทางด้านการบริหารทางการพยาบาล จำนวน 4 เรื่อง การจำแนกประเภท  การจัดอัตรากำลัง  การใช้กระบวนการพยาบาล  พฤติกรรมบริการ

  2.2 นิเทศทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล จำนวน 3 เรื่อง

            -การประเมินผู้ป่วยตามแนวทางที่ PCT กำหนด Sepsis  bundle , MI fast track  , Stroke fast track

            -การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง

            -การ Discharge Plan กลุ่ม Intermediat care

            -การดูแลเพื่อป้องกันพลัดตกหกล้ม

            -การดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ

3.พัฒนาความสุขความสมดุลตาม Happynometer สมาชิก 96 คน มีการตอบแบบสอบถาม 96 คน 100% จัดการตอบสนองความปัจจัย ประกอบด้วย

            1. การ Relax ต้องการศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้ง

            2.ต้องการให้ฝ่ายจัดหาช่องทางการหาเงินให้กับ NA เพิ่มเติม

            3.ต้องการบรรจุที่โรงพยาบาลอ่าวลึก

ผลการวิเคราะห์ MOPH

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
  เต็ม ตอบ เต็ม ตอบ เต็ม ตอบ
จำนวนผู้ตอบ 105 90 99 74 96 53
พยาบาล 62 50 62 50 53 53
อื่น ๆ 43 40 37 24 38 36

มิติที่ไม่มีความสุข ต้องการให้พัฒนา

Happy Money 66.54

Happy Relax 69.28

Happy work life  71.42

กระบวนการ

            ประกัน NA รายได้น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ จัดให้ขายของทุกวันศุกร์ เวลา 11.00-14.00 น.

            ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ดูงานต่างจังหวัด แข่งกีฬา เลี้ยงปีใหม่

ผลลัพธ์

รายการ ผลการประเมิน
2560 2561 2562
Happy body 67.05 74.87 71.86
Happy Relax 58.06 69.28 60.27
Happy Heart 69.74 76.31 72.29
Happy Soul 75.42 79.47 74.33
Happy Family 59.45 77.03 69.98
Happy Society 64.86 73.17 68.12
Happy Bran 64.05 71.89 69.42
Happy Money 57.42 66.54 55.40
Happy work life 64.42 71.42 69.58
Happy ความผูกพันธ์องค์กร 66.90 67.42 66.54
เฉลี่ย 66.30    

4.การควบคุมภายใน

เป้าประสงค์ – ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

ความเสี่ยงสำคัญ

 1. การลงชื่อปฏิบัติงานไม่ตรงกับการเบิก
 2. ส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนไม่ทัน
 3. ความเหลื่อมล้ำในค่า OT และค่าตอบแทน บ่าย/ดึก

กระบวนการ

 1. ประชุมตกลงร่วมกันทั้งจังหวัด
 2. จัดทำแนวทางการจัดอัตรากำลัง/การเบิกค่าตอบแทน
 3. ประเมินติดตามการเบิกทุกเดือน

ผลลัพธ์

ผล ปีงบฯ 2560 ปีงบฯ 2561 ปีงบฯ 2562
1.การตรวจก่อนส่งเบิก สอบชื่อตรงกับการเบิกจำนวน 4 ตาราง โดยตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้งก่อนส่งเบิก แก้ไข 12 ครั้ง 10 ครั้ง  7 ครั้ง
2.การเงินส่งกลับมาแก้ไข   6 ครั้ง 4 ครั้ง 1 ครั้ง
3.ความทันเวลาวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 4 ครั้ง 3 ครั้ง 0
4.ความเหลื่อมล้ำค่า OT กับค่าตอบแทนบ่าย/ดึก ไม่เกิน 2 เวร 8 ครั้ง 6 ครั้ง 0

ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มการพยาบาล ปีงบประมาณ 2562

เกณฑ์การประเมิน

พยาบาล

            ระดับหัวหน้างาน

            1.ผลการประเมินคะแนน QA ของงานระดับ 3                                             40%

            2.ผลการประเมิน Funchional Competency (รายงานผลการนิเทศ)                  30%

            3.CQI ของหน่วยงาน                                                                              30%     

            พยาบาลระดับผู้ปฏิบัติ

ตัวชี้วัดจำนวน 3 ตัว คือ Specific Competency เรื่อง Advance CPR

                                   Sepsis Fastrack   

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

1.การตรวจวัดสัญญาณชีพ                         40%

2.CPR ขั้นพื้นฐาน                                   30%

3.ความรับผิดชอบหน้างาน                       30%

เปล      

1.การประเมินอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น

2.ความปลอดภัยของการเคลื่อนย้าย

3.การจัดการกรณีมีเลือดหรือสิ่งคัดหลั่ง      

กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน

 1. การลาทุกประเภทให้ใช้สิทธิเช่นเดียวกับแผนกอื่น ๆ ของโรงพยาบาล มาปฏิบัติงานก่อนเวลา 15 นาที ลงเมื่อ OKงานตนเองเรียบร้อยแล้ว
 2. การขออนุญาตในการทำธุระให้ขออนุญาตได้ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง 1 ครั้ง/เดือน
 3. การลาให้เริ่มที่ลาพักผ่อนก่อนเสมอ
 4. การแต่งกายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

พยาบาลในคลินิก            -ใช้แบบฟอร์มพยาบาล

พยาบาลสนับสนุน          -แต่งตามที่โรงพยาบาลกำหนด

NA                               -ชุดเหลือง

เวรเปล                          -เสื้อซาฟารีสีขาว  กางเกงดำ เทา  รองเท้าคัทชู หรือผ้าใบ ห้ามสวมรองเท้า

                                     แตะมาทำงาน

ป้ายชื่อ                          -ใช้ตามที่โรงพยาบาลประกาศ