Skip to content

ความเป็นมาของโรงพยาบาลอ่าวลึก

ประวัติโรงพยาบาลอ่าวลึก

            โรงพยาบาลอ่าวลึก เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ตั้งอยู่บนเลขที่ 3/1หมู่ 7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
บนที่ดินของราชพัสดุ เนื้อที่รวม 15 ไร่ เป็นพื้นที่ลาดชัน 8 ไร่ และเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำขัง 7 ไร่  สร้างครั้งแรกเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง เมื่อปี พ.ศ. 2525 ขยายเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
            ในปี พ.ศ. 2535 และขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียง ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันมีจำนวนเจ้าหน้าที่ 191 คน

วิสัยทัศน์ vision

             เครือข่ายอ่าวลึก เป็นเครือข่ายบูรณาการงานคุณภาพ นำสู่ระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยภายในปี 2559

บริการหลัก

ให้บริการแบบทุติยภูมิระดับต้นแก่ประชาชนในอำเภออ่าวลึกครอบคลุม 4 ด้าน

ด้านการรักษา ได้แก่ งานผู้ป่วยนอก คลินิกโรคเรื้อรัง งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการคลอด การผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์โรงพยาบาลกระบี่ งานผู้ป่วยในหญิง งานผู้ป่วยในชาย งานสุขภาพจิตและงานทันตกรรม

ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่ กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ

ด้านการฟื้นฟูสภาพ ได้แก่ งานกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หน่วยงานสนับสนุนบริการ ได้แก่ งานเภสัชกรรม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานชันสูตร งานเอ็กซเรย์ งานยานพาหนะ งานซ่อมบำรุง งานซักฟอก งานหน่วยจ่ายกลาง งานบริหารทั่วไป คลังพัสดุ งานประกันสุขภาพและกลุ่มงานการพยาบาล

 

กระบวนการทำงาน

 1. เน้นการทำงานเป็นทีม
 2. เน้นการมองผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
 3. เน้นการพัฒนาต่อเนื่องร่วมกับการขยายภาคีเครือข่าย

ผลลัพธ์การดำเนินการ

One Organization : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเดียวกัน จากองค์กรเดี่ยวขยายเป็นต้นแบบภาคี เครือข่ายที่เข้มแข็ง

One Area : พื้นที่บริการเดียวกันลดรอยต่อในการบริการ

One Heart : เป็นทีมที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุขทั้งในโรงพยาบาล   เครือข่ายและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

ภาพแห่งความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม

 1. นวัตกรรมเครือข่ายที่ 2 ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2551
 2. ผลการประเมินความสูงความผูกพันได้คะแนนอันดับที่ 1 ของจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน
 3. CBL เบาหวานอันดับที่ 1 ระดับภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555
 4. กองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์ที่ 1 ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2556
 5. ผ่านการประกันคุณภาพ HA ขั้น 3 ปี พ.ศ. 2557
 6. ตัวชี้วัดดีเด่นระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2557
 7. หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่ 1 ระดับเขต ปี พ.ศ. 2557

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *