Month: May 2019

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  ประเภทผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่าย  ชื่อ จิราภรณ์ นกแก้ว  เพ็ญศรี ทวีทอง ผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ หลักการและเหตุผล โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขซึ่งมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 มีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานทั่วโลก ประมาณ 366 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 371 ล้านคน และมีการพยากรณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็น 552 ล้านคน ในปี พ.ศ..2573 (Whiting,.Guariguata,.Weil,.&.Shaw,.2011) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายระยะยาวการสูญเสียหน้าที่และความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ ในระบบประสาทตา ไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด (วราภณ วงศ์ถาวรารัตน์, 2555) ทำให้เกิดความพิการ เสียชีวิตหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลอ่าวลึกมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปีนับจากปี 2558 เพิ่มจาก 2,174 เป็น 2,465 คน ในปี 2560 จำนวนผู้ป่วยที่มารักษานั้นส่วนใหญ่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ร้อยละ 72 (เวชสถิติโรงพยาบาลอ่าวลึก, 2560) …

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ Read More »

ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

บทคัดย่อ: ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ Efficiency of Alvarado Score to Diagnosis of Acute Appendicitis Ao – luk Hospital Krabi Province จุไรรัตน์ สงพะโยม พ.บ. Jurairat Songphayom M.D. นุชรีย์ ทองเจิม พย.ม. Nootcharee Thongjerm M.N.S. งานผู้ป่วยนอก Outpatient Department โรงพยาบาลอ่าวลึก Ao-luk Hospital บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ Alvarado score สถานที่ศึกษา : โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รูปแบบการวิจัย : วิจัยเชิงพรรณนาแบบย้อนหลัง (retrospective …

ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ Read More »

กล่องถนอมฟันเทียม

กล่องถนอมฟันเทียม มาลินี ยงยุทธ์ โรงพยาบาลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ บทคัดย่อ              จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทันตบุคลากรจึงต้องเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยปัญหาสุขภาพช่องปากที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือการสูญเสียฟันซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุจำเป็นต้องใส่ฟันเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคี้ยวอาหาร อย่างไรก็ตามหลังใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันเทียมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใส่ฟันเทียมเวลานอน จึงส่งผลให้เกิดรอยโรคในช่องปากหลังใส่ฟันเทียม ได้แก่ เยื่อบุช่องปากอักเสบจากฟันเทียม(denture stomatitis)ซึ่งพบได้ร้อยละ 11-67ของผู้ที่ใส่ฟันเทียมทั้งปาก การติดเชื้อราในช่องปาก (oral candidiasis) จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการจัดทำกล่องถนอมฟันเทียมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันเทียมอย่างถูกต้องโดยมีรูปแบบเป็นกล่องสำหรับจัดเก็บฟันเทียมพร้อมคำแนะนำและรูปภาพการดูแลช่องปากและฟันเทียม การปฏิบัติตัวเมื่อมีปัญหาหลังใส่ฟันเทียมที่ชัดเจน เข้าใจง่ายพร้อมช่องทางติดต่อฝ่ายทันตกรรมเมื่อมีปัญหาหลังการใส่ฟัน โดยนำไปทดลองใช้ในผู้สูงอายุที่ได้รับการใส่ฟันเทียมที่โรงพยาบาลอ่าวลึกช่วงเดือน สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 จำนวน 21 คน อายุเฉลี่ย 69.7 ปีเป็นฟันเทียมทั้งปาก 15คน ฟันเทียมบางส่วน 6 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบประเมินพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันเทียม แบบตรวจสุขภาพช่องปากและแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าหลังใช้กล่องถนอมฟันเทียมผู้สูงอายุทุกคน(ร้อยละ100)มีพฤติกรรมการดูแลช่องปากและฟันเทียมถูกต้อง ผลการตรวจสุขภาพช่องปากไม่พบรอยโรคในช่องปากที่เกิดจากฟันเทียมในผู้สูงอายุทุกราย ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อกล่องถนอมฟันเทียมมากที่สุดในด้านการนำไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ95.2 และพึงพอใจในภาพรวมที่ร้อยละ 95.2 เช่นกัน   กล่องถนอมฟันเทียมช่วยป้องกันการเกิดรอยโรคในช่องปากจากฟันเทียมและทำให้การเข้าถึงบริการทันตกรรมเมื่อมีปัญหาหลังการใส่ฟันเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ, ฟันเทียม …

กล่องถนอมฟันเทียม Read More »

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  ประเภทผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่าย  ชื่อ จิราภรณ์ นกแก้ว  เพ็ญศรี ทวีทอง ผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ หลักการและเหตุผล โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขซึ่งมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 มีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานทั่วโลก ประมาณ 366 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 371 ล้านคน และมีการพยากรณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็น 552 ล้านคน ในปี พ.ศ..2573 (Whiting,.Guariguata,.Weil,.&.Shaw,.2011) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายระยะยาวการสูญเสียหน้าที่และความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ ในระบบประสาทตา ไต ระบบหัวใจและหลอดเลือด (วราภณ วงศ์ถาวรารัตน์, 2555) ทำให้เกิดความพิการ เสียชีวิตหรือเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลอ่าวลึกมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นทุกปีนับจากปี 2558 เพิ่มจาก 2,174 เป็น 2,465 คน ในปี 2560 จำนวนผู้ป่วยที่มารักษานั้นส่วนใหญ่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ร้อยละ 72 (เวชสถิติโรงพยาบาลอ่าวลึก, 2560) …

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ Read More »

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ชื่อเรื่อง : การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางเรวดี  คงหนู และนางสาวณาตยา  ละงู บทคัดย่อ           การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 2)สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ใช้กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) ตามวงจร PDCA แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวลึกใต้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในพื้นที่ จำนวน 14 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุ่ม นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ระยะที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 เสนอแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    ในชุมชน ใช้กระบวนการ PDCA ในการปรับปรุงกิจกรรม/กระบวนการฯ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน คัดเลือกโดยการจับฉลากแบบไม่คืนที่ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด  ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา อบต. อสม. กู้ชีพกู้ภัย รวม …

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ Read More »

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ชื่อเรื่อง : การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางเรวดี  คงหนู และนางสาวณาตยา  ละงู บทคัดย่อ           การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 2)สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ใช้กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) ตามวงจร PDCA แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวลึกใต้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในพื้นที่ จำนวน 14 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุ่ม นำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ระยะที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่ 1 เสนอแก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย    ในชุมชน ใช้กระบวนการ PDCA ในการปรับปรุงกิจกรรม/กระบวนการฯ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน คัดเลือกโดยการจับฉลากแบบไม่คืนที่ ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยเสี่ยงโรคหัวใจขาดเลือด  ผู้นำชุมชน/ผู้นำศาสนา อบต. อสม. กู้ชีพกู้ภัย รวม …

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ Read More »

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial