Category: คลังความรูู้

คลังความรู้

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ 0

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  ประเภทผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่าย  ชื่อ จิราภรณ์ นกแก้ว  เพ็ญศรี ทวีทอง ผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ หลักการและเหตุผล โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขซึ่งมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 มีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานทั่วโลก ประมาณ 366 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 371 ล้านคน และมีการพยากรณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็น 552 ล้านคน ในปี พ.ศ..2573 (Whiting,.Guariguata,.Weil,.&.Shaw,.2011) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายระยะยาวการสูญเสียหน้าที่และความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ...

ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 0

ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

บทคัดย่อ: ประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน โดยใช้ระบบคะแนน Alvarado score โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ Efficiency of Alvarado Score to Diagnosis of Acute Appendicitis Ao – luk Hospital Krabi Province จุไรรัตน์ สงพะโยม พ.บ. Jurairat Songphayom M.D. นุชรีย์ ทองเจิม พย.ม. Nootcharee Thongjerm M.N.S....

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ 0

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้  ประเภทผลงาน  การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลและเครือข่าย  ชื่อ จิราภรณ์ นกแก้ว  เพ็ญศรี ทวีทอง ผู้ป่วยในชาย โรงพยาบาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ หลักการและเหตุผล โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขซึ่งมีอุบัติการณ์เพิ่มมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2554 มีประชากรวัยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานทั่วโลก ประมาณ 366 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2555 มีจำนวนผู้ป่วยเบาหวานมากกว่า 371 ล้านคน และมีการพยากรณ์ว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็น 552 ล้านคน ในปี พ.ศ..2573 (Whiting,.Guariguata,.Weil,.&.Shaw,.2011) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลให้เกิดความเสียหายระยะยาวการสูญเสียหน้าที่และความล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ...

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ชื่อเรื่อง : การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางเรวดี  คงหนู และนางสาวณาตยา  ละงู บทคัดย่อ           การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 2)สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ใช้กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) ตามวงจร PDCA แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวลึกใต้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในพื้นที่ จำนวน 14 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุ่ม...

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ชื่อเรื่อง : การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด ชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นางเรวดี  คงหนู และนางสาวณาตยา  ละงู บทคัดย่อ           การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด 2)สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในชุมชนอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ใช้กระบวนการการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประยุกต์ใช้หลักการและขั้นตอนการดำเนินงานตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming) ตามวงจร PDCA แบ่งเป็น 4 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนอ่าวลึกใต้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดในพื้นที่ จำนวน 14 ราย คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแนวทางการสนทนากลุ่ม...