Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์#2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูแลจิตใจกลุ่มเด็กและเยาวชน เมื่อผ่านเหตุการณ์ความรุนแรง

เด็ก คือ กลุ่มเสี่ยงด้านสุขภาพจิต เพราะ…
(1) เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงน้อย
(2) เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้
(3) เด็กไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ผลกระทบที่มีต่อเด็ก
🧒 ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
🧒 ปัญหาพัฒนาการ เช่น พัฒนาการหยุดชะงัก
🧒 ปัญหาการเรียน เช่น หนีเรียน การเรียนตก
🧒 ปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว เก็บตัว

พ่อแม่จะช่วยให้เด็กรับมือกับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงได้อย่างไร
👪 ให้เด็กได้เล่าและพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป กระตุ้นให้เด็กได้แบ่งปันความคิดและถามคำถามต่างๆ “ถ้าเด็กต้องการเล่า โดยอย่าบังคับ”
👪 ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง ครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้เนื้อเชื่อใจ เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย สงบ เชื่อมต่อ และรู้สึกมีความหวัง
👪 ลดการดูสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น
👪 เมื่อเด็กพร้อมควรกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบบางอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อให้เด็กมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บ้าง เช่น เป็นอาสาสมัครในการสร้างชุมชนปลอดภัย แต่ควรงดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานที่เกิดเหตุ
👪 หากพบความผิดปกติทางความคิด อารมณ์ หรือพฤติกรรมในเด็ก ควรรีบพาไปปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น หรือ โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

อ้างอิง: CDC – Caring for Children in a Disaster