Skip to content

งานกายภาพ

งานกายภาพ

ขั้นตอนการรับบริการงานกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยที่มารับการรักษาครั้งแรก

ผู้ป่วยที่ได้รับบัตรนัด / กรณีแพทย์ส่งรักษาทางกายภาพบำบัด