Skip to content

งานซ่อมบำรุง

รายงานผลการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

ขอบเขตการตรวจ

      – หม้อแปลงไฟฟ้า

      – เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

      – เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

      – ตู้ควบคุมไฟฟ้า

      – ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยก (Isolated Power System)

      – ระบบป้องกันฟ้าผ่า

เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าและแสดงผล

      – เครื่องวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า ยี่ห้อ KYORITSU รุ่น 2002PA  

      – เครื่องมือวัดค่าความต้านทานดิน ยี่ห้อ SONEL รุ่น MRU-120

      – เครื่องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ FLIR รุ่น i50

รายชื่อผู้ตรวจ

       นายเอกชัย  แสงจันทร์      ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

       นายอภิวัฒน์  โตมร          ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

บันทึกผลการวัดหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือตรวจวัด

รายการ Phase A Phase B Phase C อุณหภูมิ (C) ค.ต.ท.ระบบสายดิน    (Ohms) หมายเหตุ
Volts. Amp. Volts. Amp. Volts. Amp. ขั้วต่อสาย สาย
ขนาด……315..…KVA ยี่ห้อ…….เอกรัฐ……… สถานที่ติดตั้ง ……………………………….. 180 220 265 58.5 55 5.75 ว/ด/ป
เกณฑ์มาตรฐาน 198-242 ตามขนาดสายไฟฟ้า 198-242 ตามขนาดสายไฟฟ้า 198-242 ตามขนาดสายไฟฟ้า ≤60C PEA ≤60C PEA ≤5 Ohms  

บันทึกผลการวัดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือตรวจวัด

รายการ Phase A Phase B Phase C อุณหภูมิ (C) ค.ต.ท.ระบบสายดิน    (Ohms) หมายเหตุ
Volts. Amp. Volts. Amp. Volts. Amp. ขั้วต่อสาย สาย
ขนาด……400..…KVA ยี่ห้อ…Stamford……… สถานที่ติดตั้ง ……………………………….. ว/ด/ป
เกณฑ์มาตรฐาน 198-242 ตามขนาดสายไฟฟ้า 198-242 ตามขนาดสายไฟฟ้า 198-242 ตามขนาดสายไฟฟ้า ≤60C PEA ≤60C PEA ≤5 Ohms  

บันทึกผลการวัดความต้านทานการต่อลงดินระบบป้องกันฟ้าผ่า ด้วยเครื่องมือตรวจวัด

รายการ ความต้านทานการต่อลงดิน (Ohms) หมายเหตุ
1. หอถังสูงระบบประปา – ระบบชำรุด
2. เสาวิทยุสื่อสาร 0.01  
     
เกณฑ์มาตรฐาน ≤5 Ohms  

ผลการตรวจ

รายการตรวจ ผลการตรวจ หมายเหตุ
1. หม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบ     และบำรุงรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
2. สถานที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อยู่ในสภาพที่เหมาะสม     มีความปลอดภัยและสะดวกในการบำรุงรักษา  
3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบ     และบำรุงรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอ ตามรอบการทำงาน  
4. สถานที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อยู่ในสภาพที่เหมาะสม     มีความปลอดภัยและสะดวกในการบำรุงรักษา  
5. เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการ     ตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอ  
6. สถานที่ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า อยู่ในสภาพที่เหมาะสม     มีความปลอดภัยและสะดวกในการบำรุงรักษา  
7. ตู้ควบคุมไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบและ     บำรุงรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
8. สถานที่ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า อยู่ในสภาพที่เหมาะสม     มีความปลอดภัยและสะดวกในการบำรุงรักษา  
9. ระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าแยก (Isolated Power System) อยู่     ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็น     ประจำสม่ำเสมอ N/A – ไม่มีใช้งาน
10. ระบบป้องกันฟ้าผ่า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีการ   ตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

หมายเหตุ : หมายถึง เป็นไปตามข้อกำหนด

    X หมายถึง ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด มีสภาพชำรุด ไม่พร้อมใช้งาน ไม่ปลอดภัย

    N/A หมายถึง ไม่ได้ทำการตรวจ เนื่องจากไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีใช้งาน

ข้อเสนอแนะ (เพิ่มเติมจากการสุ่มตรวจ)

  1. ไม่ได้ติดตั้งบุชชิ่งครอบหัวสายทางด้านแรงสูงของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้จุดต่อสายตัวนำไฟฟ้าทางด้านแรงสูงเกิดการสกปรกจากคราบน้ำฝนและฝุ่นละอองในอากาศ หรืออาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานขึ้นไปบนหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งอาจจะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการระเบิดได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงควรดำเนินการแก้ไข โดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้ามาติดตั้งบุชชิ่งดังกล่าวเพิ่มเติม

                                                                         รูปตัวอย่าง

  • สารดักความชื้นของหม้อแปลงเริ่มเสื่อมสภาพ ควรดำเนินการประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี

                                                                      รูปตัวอย่าง สารดักความชื้นที่พร้อมใช้งาน

  • ควรดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้กับแนวสายส่งไฟฟ้าทั้งแรงสูงและแรงต่ำ ให้มีระยะห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุฉนวนของสายส่งชำรุด
  • จุดต่อสายตัวนำภายในตู้ควบคุมไฟฟ้าเกิดความร้อนใกล้เกินค่ามาตรฐาน จึงควรตรวจสอบหาสาเหตุที่มาของความร้อนว่าเกิดจากสาเหตุใดและดำเนินการแก้ไข เพื่อรักษาความเสถียรของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล