Skip to content

งานประกันสุขภาพ

งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลอ่าวลึก

งานประกันสุขภาพ ดูเเลสิทธิผู้รับบริการ     ท่านสามารถติดต่อ สอบถามเจ้าหน้าได้ที่ ห้องเบอร์ 13

ในวันเวลาราชการ   เวลา 08.30 น. -16.30 น. 

เบอร์โทร  075619108 ต่อ 202 /แฟกซ์ 075619113

ให้บริการ

 1. สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 2. ทำบัตรทอง ต่อ และย้ายบัตรทอง
 3. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
 4. รับรองสิทธิ กรณีส่งรักษาต่อที่อื่น
 5. ยื่นเอกสารกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน สำหรับสิทธิต่างจังหวัด
 6. สิทธิบัตรประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 7. ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
 8. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 9. ยื่นเอกสารกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือได้รับการบาดเจ็บจากการทำงาน 
 10. สิทธิผู้ประสบภัยจากรถ
 11. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิ พรบ. การเบิกค่ารักษา
 12. ยื่นเอกสาร กรณี ให้โรงพยาบาลเบิก
 13. อื่นๆ
 14. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สิทธิต่างๆ
 15. ทำบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 16. บุคคลผู้มีปัญหาสถานะทางสิทธิ
 17. รับใบรับรองการเกิด กรณีคลอดที่โรงพยาบาล
 18. ยื่นขอรับใบรับรองแพทย์กรณีเบิกประกันชีวิต