Skip to content

งานผู้สูงอายุ

งานผู้สูงอายุ

คลินิกผู้สูงอายุ

ให้บริการผู้ป่วยสูงอายุเชิงรุกในชุมชน(หมุนเวียนตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภออ่าวลึก) 

โดยให้บริการ เฉพาะ วันอังคาร พุธ และวันพฤหัสบดี