Skip to content

งานสุขภาพจิต

งานสุขภาพจิต

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่่มีปัญหาสุขภาพจิต และโรคทางจิตเวช บริการให้คำปรึกษาด้านคลินิคยาต้านไวรัสเอดส์ ให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติด และยังรวมไปถึงคลินิกเลิกบุหรี่ และ บำบัดสุราเป็นต้น