Skip to content

งาน X-Ray

งานรังสีวิทยาโรงพยาบาลอ่าวลึก

 

    งานรังสีวิทยา โรงพยาบาลอ่าวลึก เปิดให้บริการทางรังสีวินิจฉัย ทั่วไป ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยใช้ระบบในการจัดเก็บและรับส่งภาพถ่ายทางรังสี หรือรูปภาพทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิตอล (PACS) ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                       ขอบเขตการให้บริการ (ในเวลาและนอกเวลาราชการ การส่งตรวจภายนอก)

  1. ให้บริการทางรังสีวินิจฉัย ถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปแก่ผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉินและให้บริการเอกซเรย์ทรวงอกสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี สมัครงาน ศึกษาต่อ และตรวจสุขภาพต่างด้าว  โดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการและผลงานมีคุณภาพ
  2. ให้บริการยืมสำเนาภาพทางรังสีแบบดิจิตอล (CD) และ Transfer ภาพถ่ายทางรังสี กรณีมีผู้ป่วยที่แพทย์ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลกระบี่ หรือโรงพยาบาลอื่นๆ
  3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยก่อนและหลังการให้บริการทางรังสี การป้องกันอันตรายจากรังสี ให้คำแนะนำการเตรียมตัวเข้ารับการรักษาต่อโรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นแก่ผู้มารับบริการ